มาตรฐานที่ต้องรู้ในการเลือกใช้ไม้เทียม 1

การเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับการใช้งาน จำเป็นต้องเข้าใจคุณสมบัติของวัสดุและสิ่งที่ซ่อนอยู่ในวัสดุชนิดนั้นๆ เพื่อให้สามารถเลือกใช้วัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการใช้งาน และตอบโจทย์งานออกแบบที่สถาปนิกและเจ้าของโครงการต้องการ

บทความนี้ เป็นบทความที่ 1 ใน 2 บทความซึ่งเกี่ยวกับมาตรฐานที่ต้องรู้ในการเลือกใช้ไม้เทียม มีจุดประสงค์เพื่อชี้แจงภาพรวมของมาตรฐานการเลือกวัสดุไม้เทียมประเภทพลาสติกคอมโพสิต (Wood Plastic Composite, WPC) หรือเรียกโดยย่อว่า ไม้เทียม WPC และจะมีมาตรฐานอะไรบ้างนั้น ไม้เทียม THAISUN จะมาแชร์ข้อมูลให้ทราบกันครับ

มาตรฐานที่ต้องรู้ในการเลือกใช้ไม้เทียม ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก ดังนี้

 

1. ก่อนอื่นต้องทำความรู้จักคุณสมบัติของวัสดุ

ไม้เทียมพลาสติกคอมโพสิต (Wood Plastic Composite, WPC) คือวัสดุทดแทนไม้จริง ผลิตจากผงไม้เนื้อแข็งและพลาสติก ซึ่งในกระบวนการผลิตได้แบ่งประเภทของส่วนผสม ดังนี้

 1. ผงไม้เนื้อแข็งผสมพลาสติกเอทีลีน (Polyethylene, PE based)
 2. ผงไม้เนื้อแข็งผสมพลาสติกโพลีโพรพิลีน (Polypropylene, PP based)
 3. ผงไม้เนื้อแข็งผสมพลาสติกโพลีไวนิลคลอไรด์ (Polyvinyl chloride, PVC based)

ไม้เทียม THAISUN เป็นไม้เทียมที่มีส่วนผสมระหว่างผงไม้เนื้อแข็งกับพลาสติกโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene, HDPE)

พลาสติกเอทีลีน (Polyethylene, PE based) คือพลาสติกที่ผลิตขึ้นมาจากสารตั้งต้นเอทิลีน ซึ่งเป็นผลผลิตจากปิโตรเลียม โพลีเอทีลีนชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE) จะหนาแน่นกว่าและแข็งกว่าชนิดความหนาแน่นต่ำ เนื่องจากเป็นพลาสติกที่ทนทานต่อสารทำละลายต่างๆ ทำให้มีการนำไปใช้ทำผลิตภัณฑ์จำนวนมาก

สัดส่วนระหว่างผงไม้และพลาสติก HDPE ส่งผลโดยตรงต่อคุณสมบัติความทนทานความชื้น

2. ขั้นตอนการผลิตต้องผ่านการผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานสากล

ขั้นตอนการผลิตไม้เทียม WPC มี 2 ขั้นตอน ดังนี้

 1. ผสมผงไม้เนื้อแข็งและพลาสติก ซึ่งสัดส่วนในการผสมส่งผลโดยตรงต่อคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
 2. ขึ้นรูปแผ่นไม้เทียม WPC ด้วยวิธีที่หลากหลาย ได้แก่ การอัดรีดขึ้นรูป (Extrusion) ไม้เทียมไทซันจะทำการอัดรีดขึ้นรูป (Extrusion) และ Surface treatment เช่น การทำหน้าลายไม้ ลายร่อง

 

หน้าตัดของไม้เทียม WPC มีทั้งหน้าตัดแบบกลวงและหน้าตัดแบบตัน มาตรฐานสากลเกี่ยวกับโรงงานและขั้นตอนการผลิตมักเกี่ยวข้องกับระบบบริหารงานและระบบการจัดการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุแต่ละประเภท

โรงงานไม้เทียม THAISUN ได้รับมาตรฐานสากล ดังนี้

ISO 9001 เป็นมาตรฐานสากลเกี่ยวกับระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล เป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ มีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพและความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

ISO 14001: 2004 Environmental Management System หรือมอก.14001:2548 เป็นมาตรฐานสากลเกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรมีความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจ โดยมุ่งเน้นในการป้องกันมลพิษ (Prevention of Pollution) และการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง การนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 มาใช้จะก่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรในการลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบและพลังงาน และการบำบัดมลพิษ  เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร  เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และลดปัญหาการค้าระหว่างประเทศ  ผู้บริโภคสามารถใช้สินค้าด้วยความมั่นใจว่าจะไม่มีส่วนในการทำลายสิ่งแวดล้อม

3. มาตรฐานสากลต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

CNAS ย่อมาจาก China National Accreditation Service for Conformity Assessment

คือ บริการรับรองมาตรฐานแห่งชาติของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนสำหรับการประเมินความสอดคล้อง

เป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรองระดับชาติของประเทศจีน ทำหน้าที่รับผิดชอบหน่วยงานที่ได้รับการรับรองหน่วยรับรองห้องปฏิบัติการและหน่วยตรวจสอบ ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้การอนุมัติของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและได้รับอนุญาตจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนตามข้อบังคับของสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการรับรองและการรับรอง

* ผลิตภัณฑ์ของไม้เทียม THAISUN อยู่ภายใต้การตรวจสอบห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจาก CNAS

 

IAF ย่อมาจาก International Accreditation Forum

คือ องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน

เป็นองค์การที่มีสมาชิกหลักประกอบด้วยหน่วยรับรองระบบงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทั่วโลก เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ให้เกิดการยอมรับร่วมในการรับรองระบบงานในระดับสากล

* ผลิตภัณฑ์ของไม้เทียม THAISUN ได้รับการรับรองระบบงานในระดับสากลจาก IAF

 

FSC ย่อมาจาก Forest Stewardship Council

คือ องค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหาผลกำไร เป็นการรวมกลุ่มของสมาชิกที่มาจากหลากหลายหน่วยงาน

อันได้แก่ หน่วยงานทางด้านสิ่งแวดล้อม ทางด้านสังคม กลุ่มผู้ผลิตซื้อขายผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ และกลุ่มผู้ทำสวนป่าจากทั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์เดียวกัน คือมุ่งเน้นในการปรับปรุงพื้นที่ส่วนอนุรักษ์และลดการตัดไม้ทำลายป่าธรรมชาติและป่าอนุรักษ์

* ผลิตภัณฑ์ของไม้เทียม THAISUN ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก FSC

4. ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ

ผลิตภัณฑ์ของไม้เทียม THAISUN ได้ผ่านเกณฑ์การทดสอบคุณสมบัติวัสดุจากบริษัทอินเตอร์เทค (INTERTEK) ซึ่งเป็นบริษัทผู้นำในอุตสาหกรรมระดับนานาชาติ ให้บริการด้านการทดสอบ การตรวจสอบ และการรับรองสินค้า ด้วยจำนวนพนักงานมากกว่า 43,000 คน และห้องปฏิบัติการการทดสอบกว่า 1,000 แห่ง ใน 100 ประเทศทั่วโลก

 

ไม้เทียม THAISUN ได้ผ่านเกณฑ์การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ ดังนี้

 • ทดสอบเสียง
 • วิเคราะห์และทดสอบวัสดุโครงสร้างโพลิเมอร์
 • รายการการรับรองทางด้านสิ่งแวดล้อม
 • ความทนทานสิ่งแวดล้อม
 • วิเคราะห์ความล้มเหลว
 • ติดฉลากภาคสนามประตูกันไฟ
 • ทดสอบการลามไฟ
 • รับรองด้านสิ่งแวดล้อม
 • รายงานการตรวจประเมิน ICC-ES
 • ทดสอบการติดไฟแบบ Jet Fire
 • Miami-Dade County Testing
 • รับรองบุคคลากร
 • วิเคราะห์และทดสอบวัสดุโครงสร้างโพลิเมอร์
 • ทดสอบสภาพอากาศ

 

 

5. ต้องรู้จักข้อดี – ข้อเสียก่อนการเลือกใช้วัสดุ

การศึกษาข้อดี-ข้อเสียก่อนการเลือกใช้ไม้เทียม ต้องมีไม้เทียมประเภทอื่นเปรียบเทียบ จึงจะสามารถพิจารณาว่าไม้เทียมประเภทไหนเหมาะสมกับงานออกแบบประเภทอาคารนั้นๆ มากกว่ากัน

 

สำหรับบทความนี้ ขอสรุปข้อดี-ข้อเสียของไม้เทียม WPC โดยยกตัวอย่างแบรนด์ ไม้เทียม THAISUN ดังนี้

ข้อดีของไม้เทียม THAISUN

 1. ไม่ต้องทาสี เนื่องจากมีการผสมสีลงไปในเนื้อไม้ ทำให้มีสีสันที่สม่ำเสมอเหมือนไม้จริง ลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการทาสี
 2. ผิวสัมผัสเสมือนไม้จริง มีความแข็งแรงทนทาน ทนแรงกระแทกได้ดี เนื้อไม้มีความยืดหยุ่น
 3. ปราศจากแร่ใยหิน
 4. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถรีไซเคิล
 5. ปลวกไม่กิน
 6. ทนต่อสภาวะอากาศ แดด ฝน ความชื้น ไม่หด บิด งอ
 7. สะดวกต่อการติดตั้ง สามารถตัด บาก ไส ตกแต่ง หรือเจาะสกรูได้เหมือนไม้จริง ไม่มีฝุ่นฟุ้งกระจาย ทำความสะอาดง่าย
   

ข้อเสียของไม้เทียม WPC

 1. ไม้เทียม WPC เมื่อผ่านการใช้งานและถูกแสงแดดกระทบเป็นเวลานาน ทำให้สีซีดลง 3% จากนั้นสีจะคงสภาพ ไม่ซีดลงกว่าเดิม
 2. ไม้เทียม WPC หลายรุ่นไม่สามารถทาสีทับได้ ดังนั้นเมื่อเกิดรอยชำรุดขนาดใหญ่และลึกจึงซ่อมแซมยาก

6. ต้องมีการบริการครบวงจรอย่างมืออาชีพ

การบริการครบวงจรตั้งแต่ให้คำปรึกษาจนถึงบริการหลังการขาย เป็นมาตรฐานที่ต้องรู้ในการเลือกใช้ไม้เทียม เนื่องจากอำนวยความสะดวกสบายและได้รับข้อมูลที่ถูกต้องให้แก่เจ้าของโครงการ สถาปนิก ผู้รับเหมา และช่างก่อสร้างหน้างาน

จุดเด่นสำคัญของไม้เทียม THAISUN คือการให้บริการครบวงจรอย่างมืออาชีพ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญของบริษัท ดังนี้

1. บริการให้คำปรึกษา ด้วยทีมงานออกแบบ

2. บริการสำรวจพื้นที่ ด้วยทีมงานติดตั้ง

3. บริการขนส่ง ด้วยทีมงานขนส่ง

4. บริการติดตั้ง ด้วยทีมงานติดตั้ง

5. บริการหลังการขาย มีการรับประกันสินค้า ดังนี้

5.1 รับประกัน สินค้า โก่งงอ แตกหัก ชำรุดเสียหาย

 • 15 ปี สำหรับการติดตั้งใช้งานที่พักอาศัย
 • 10 ปี สำหรับการติดตั้งใช้งานในที่สาธารณะ

5.2 รับประกัน งานติดตั้ง 2 ปี กรณีทางบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการติดตั้ง

 

สำหรับภาพรวมของมาตรฐานในการเลือกใช้ไม้เทียม WPC ของบทความแรกจบลงเพียงเท่านี้ แล้วเตรียมพบกับบทความที่ 2 ซึ่งจะเน้นเกี่ยวกับรายละเอียดใบรับรอง ที่เป็นตัวการันตีมาตรฐานคุณสมบัติวัสดุที่ละเอียดยิ่งขึ้นในบทความต่อไป แล้วพบกันครับ

สามารถกรอกข้อมูลความต้องการ Spec สินค้าได้ที่ลิงก์นี้

www.wazzadu.com/page/thaisun/contact

สอบถามข้อมูล และติดต่อแบรนด์ได้ที่ THAISUN
Hot line: 088-317-0011, สำนักงานใหญ่: 02-515-1000, สาขาภูเก็ต: 076-620-177

Line: @thaisun, Email: info@surrealliving.com, Website: www.thaisun.co.th,
Facebook: THAISUN

 

#Wazzadu #Thaisun #WPC #WoodPlasticComposite #ไม้เทียม
#ไม้เทียมคุณภาพ #ไม้เทียมที่มืออาชีพเลือกใช้ #Bringwoodtolife
#มาตรฐานที่ต้องรู้ในการเลือกใช้ไม้เทียม #มาตรฐานISO #มาตรฐานมอก.
#CNAS #IAF #FSC

บริษัท เซอร์เรียลลิฟวิ่ง จำกัด

ผู้จัดจำหน่าย ไม้เทียมภายใต้แบรนด์ THAISUN ผลิตภัณฑ์ของบริษัทนั้นเหมาะสำหรับปูพื้นภายนอกระเบียง, รอบสระว่ายน้ำ, ระแนงบังตา, ไม้ฝา, ไม้รั้ว, ฝ้าเพดาน ราวกันตก ขั้นตอนการผลิตและตรวจสอบคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัทนั้น เครื่องจักรการผลิตนำเข้าจาก ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และขั้นตอนทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมจากวิศกรมืออาชีพและได้เป็นที่ยอมรับจากสถาบันนานาชาตินานาชาติ เช่น INTERTEK CNAS ISO14001 ISO19001:2008

บริษัทเซอร์เรียล ลิฟวิ่ง จำกัด ให้คุณมากกว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพมาตรฐานสากล นั่นก็คือความดูแลเอาใจใส่ในงานของทุกงานทั้งบริการก่อนและหลังการขาย เพื่อให้งานออกมาเป็นที่พึ่งพอใจขอลูกค้ามากที่สุด ซึ่งผลงานของบริษัทเป็นที่ไว้วางใจจากลูกค้าทั้งรายบุคคล ไปจนถึงบริษัทจำกัด และ บริษัท มหาชน จำกัด ซึ่งผลงานของบริษัทฯ ทั่วภูมิภาคของประเทศไทย รวมไปถึงประเทศในกลุ่ม AEC เช่น พม่า ลาว และ กัมพูชา เช่นเดียวกันSURREAL LIVING

Surreal Living Company Limited distributor of Wood Plastic Composite (WPC) under the brand ‘THAISUN’, Our products are suitable for outdoor decking, railing, fence, ceiling décor, Production processes and quality control is conducted and certified under the international production standards such as INTERTEK CNAS ISO14001 ISO19001:2008

Surreal Living provides more than premium products quality but as well as before and after sale services. Our sites references of ours are installed all over the regions of Thailand as well as our products were installed throughout all cities in AEC countries such as Myanmar, Laos and Cambodia. ...
...

โพลสำรวจ

ถาม-ตอบ

Wazzadu.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ