การออกแบบผังเมือง สิ่งที่ประเทศไทยละเลย และให้ความสำคัญน้อยกว่าที่ควรจะเป็น!!!

Urban Design หรือ Urban ที่แปลว่าการออกแบบผังเมือง หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินผ่านหูบ้าง แต่อาจไม่เคยรู้มันมีความสำคัญอย่างไรในการขับเคลื่อนสังคม วันนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับการออกแบบผังเมือง ว่ามันมีประโยชน์อะไร และสำคัญต่อสังคมเมืองมากขนาดไหน ตามผมมาชมกันเลยครับ

Urban หรือ ผังเมืองเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเมืองทั้งในระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น ซึ่งเป็นเสมือนรากฐานที่สะท้อนระบบระเบียบของประเทศ หรือสังคมเมืองนั้นๆได้อย่างชัดเจน ก็เพราะว่าผังเมืองไม่ได้เป็นเพียงแค่การจัดระเบียบพื้นที่เท่านั้น แต่ผังเมืองคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ประชาชนในพื้นที่สามารถอยู่ในเขตพื้นที่ของตนได้อย่างมีความสุข แต่อย่างไรก็ตามการเติบโตทางเศรษฐกิจจึงทำให้สิ่งปลูกสร้างต่างๆผุดขึ้นเป็นดอกเห็ด ส่งผลให้ความสุขของชุมชนถูกละเลยไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ และถ้าหากผังเมืองไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการเติบโต ก็จะยากแก่การควบคุม ซึ่งการจะมาแก้และยัดการออกแบบผังเมืองเข้าไปภายหลัง จึงทำให้ยุ่งยากจนแทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง เนื่องจากไม่ได้วางรากฐานมาแต่ต้น และกรุงเทพมหานคร ก็เป็นตัวอย่างเมืองที่สะท้อนปัญหาผังเมืองล้มเหลวเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี

ผังเมืองกรุงปารีส ,ฝรั่งเศษ ภาพโดย www.airpano.com

การออกแบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพทำให้เมืองหรือชุมชนมีความสวยงาม เจริญเติบโตอย่างมีระเบียบแบบแผนและถูกสุขลักษณะ โดยการวางผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตออกเป็น
ย่านต่างๆ อย่างเหมาะสมและสัมพันธ์กัน เช่น ย่านพักอาศัย ย่านพณิชยกรรม ย่านอุตสาหกรรม ย่านที่โล่งเพื่อนันทนาการ และรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ผังเมืองดูไบ ,สหรัฐ อาหรับ เอมิเรตส์  ภาพโดย www.airpano.com

ผังเมืองบาเซโลน่า ,สเปน ในภาพจะเห็นโบสถ์ซากราด้า ฟามีเลีย อยู่ตรงกลาง

ภาพโดย www.airpano.com

การวางผังเมืองนับเป็นวางแนวทางการพัฒนาเมืองหรือชุมชนให้มีระเบียบ โดยวางผังคมนาคมและขนส่งให้สัมพันธ์กับการใช้.ที่ดินในอนาคต

ภาพมุมสูงกรุงลอนดอน ,อังกฤษ ในมุมที่เห็นเส้นสายของผังเมืองชัดเจน

  ภาพโดย www.archdaily.com

ภาพมุมสูงที่แสดงให้เห็นการใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปแบบต่างๆอย่างชัดเจน

  ภาพโดย www.archdaily.com

และยังทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการอยู่อาศัย โดยห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดินบางประเภทในย่านที่พักอาศัยหรือย่านพณิชยกรรม เช่น ห้ามคลังน้ำมันเชื้อเพลิง คลังวัตถุระเบิด อุตสาหกรรมที่มีมลพิษ

ย่านที่พักอาศัย ถูกจัดให้มีพื้นที่นันทนาการที่มีคุณภาพสำหรับประชาชน

ภาพโดย www.archdaily.com

ผังเมืองที่ดี ยังส่งเสริมเศรษฐกิจของเมืองหรือชุมชน โดยกำหนดให้มีย่านพณิชยกรรม และย่านอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นแหล่งธุรกิจและจ้างงานไว้ในที่ที่เหมาะสม เพื่อผู้ใช้บริการและคนงานได้รับความสะดวกในการเดินทาง การขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ

 

ความสะดวกในการเดินทางด้วยการเดินเท้า และจักรยาน ในเมืองที่มีการจัดระบบทางเท้า และทางจักรยาน อย่างมีประสิทธิภาพมีความปลอดภัย ซึ่งช่วยลดการใช้รถยนต์ได้เป็นอย่างดี    

ภาพโดย www.archdaily.com

ทางจักรยานในประเทศเดนมาร์ค  ภาพโดย www.laud8.wordpress.comcom

ภาพมุมสูง CBD ย่านธุรกิจของกรุงลอนดอน ที่มีการออกแบบให้อยู่ใจกลางเมืองอย่างเป็นระบบระเบียบไม่กระจัดกระจาย จึงทำให้การเดินจากนอกเมืองเข้าสู่ในเมือง ใช้เวลาไม่นาน

ภาพโดย www.archdaily.com

การให้ความสำคัญกับผังเมืองยังช่วยส่งเสริมสภาพสังคมของคนในเมืองหรือชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาถึงที่ตั้งสถาบันการศึกษา โรงพยาบาลศูนย์สาธารณสุข ฯลฯ ให้อยู่ในที่เหมาะสม สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ยังส่งเสริมสภาพแวดล้อมของเมืองหรือชุมชนให้มีที่โล่งเว้นว่าง มีสวนสาธารณะ มีที่พักผ่อนหย่อนใจ

โดยการออกแบบผังเมืองที่สอดคล้องกับประวัติศาสตร์ของเมือง มีบทบาทสำคัญโดยตรงในการดำรงรักษาสถานที่ที่มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และโบราณคดี โดยกำหนดเป็นบริเวณอนุรักษ์ เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมของพื้นถิ่นนั้นๆ

หอนาฬิกาบิ๊กเบน สถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ของลอนดอนที่ถูกอนุรักษ์ไว้ จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของลอนดอน และอังกฤษไปแล้ว

สุดท้ายนี้การมีผังเมืองที่ดี ยังช่วยบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและภูมิประเทศที่งดงามทั้งในเขตเมืองและชนบทได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ และทำให้เมืองสะอาดมากขึ้น

 

คลองชอง กเย ชอน กรุงโซล ,เกาหลีใต้

ซ้ายบน : คลองชอง กเย ชอน ในอดีต โดยรอบริมคลองเป็นชุมชนแออัด และสกปรก

ซ้ายล่าง : คลองชอง กเย ชอน ถูกสร้างทางด่วนทับ ในช่วงที่กรุงโซลกำลังเติบโตทางเศรษฐกิจ

ขวา : คลองชอง กเย ชอน ถูกรื้อฟื้น ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งเพื่อเป็นปอดธรรมชาติ และเป็นสถานที่พักผ่อน แก่ประชาชนในกรุงโซล จนโด่งดังกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตในเวลาต่อมา

ชุมชนที่ปราศจากการวางผังเมืองไม่ว่าในระดับชุมชนเล็กหรือจะเป็นเมืองขนาดใหญ่ก็สามารถสร้างปัญหาได้เช่นกัน เมืองที่ไม่มีผังจะส่งผลกระทบต่อความเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรุนแรง หากพิจารณาเมืองขนาดใหญ่หลายแห่งที่ไม่มีการวางผังเมืองเป็นอย่างดีแล้วจะพบปัญหามากมายภายในเขตพื้นที่เมือง เช่น มีแหล่งชุมชนแออัด เมืองมีความสกปรก ไม่มีระเบียบ การจราจรติดขัด ประสบปัญหาอาชญากรรมเพิ่มมากขึ้น และสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษ แน่นอนทีเดียวประเทศไทยเองก็ประสบกับสภาวะดังกล่าวด้วยเช่นกัน

#WAZZADU #BetterCommercial #BetterCommercialBetterLife#UrbanDesign #Urban #ผังเมือง #INSPIRESPECTIVE

นักเขียนที่ถ่ายทอดความสวยงามของสุนทรียศาสตร์ผ่านศาสตร์ทางสถาปัตยกรรม และผังเมือง ...

บทความที่เกี่ยวข้อง

...

โพลสำรวจ

ถาม-ตอบ

Wazzadu.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ