BSG GLASS

Verified by Wazzadu brand
Anneal Texture Glass

กระจก และวัสดุโปร่งแสง กระจกตกแต่งภายใน

120 บาท/ตารางฟุต

Anneal Color Mirror Glass

กระจก และวัสดุโปร่งแสง กระจกตกแต่งภายใน

120 บาท/ตารางฟุต

Fabric Glass : Fabric Lite Series

กระจก และวัสดุโปร่งแสง กระจกตกแต่งภายใน

570 บาท/ตารางฟุต

Fabric Glass : Fabric Coating V.2

กระจก และวัสดุโปร่งแสง กระจกตกแต่งภายใน

890 บาท/ตารางฟุต

Wire Glass

กระจก และวัสดุโปร่งแสง กระจกตกแต่งภายใน

580 บาท/ตารางฟุต

Bullet Resistant Glass

กระจก และวัสดุโปร่งแสง กระจกสำหรับอาคารสูง

2,100 บาท/ตารางฟุต

Super High-Strength Glass

กระจก และวัสดุโปร่งแสง กระจกสำหรับอาคารสูง

310 บาท/ตารางฟุต

Surface Plus : Crochet Texture Coated Series

กระจก และวัสดุโปร่งแสง กระจกตกแต่งภายใน

810 บาท/ตารางฟุต

Surface Plus : Scotch Pattern V.2

กระจก และวัสดุโปร่งแสง กระจกตกแต่งภายใน

710 บาท/ตารางฟุต

Surface Plus : Opaque Illusion Series

กระจก และวัสดุโปร่งแสง กระจกตกแต่งภายใน

690 บาท/ตารางฟุต

Surface Plus : Artistic Series

กระจก และวัสดุโปร่งแสง กระจกตกแต่งภายใน

990 บาท/ตารางฟุต

Acoustic Glass

กระจก และวัสดุโปร่งแสง กระจกสำหรับอาคารสูง

215 บาท/ตารางฟุต

Surface Plus : Scotch Pattern Series

กระจก และวัสดุโปร่งแสง กระจกตกแต่งภายใน

750 บาท/ตารางฟุต

Insulated Glass

กระจก และวัสดุโปร่งแสง กระจกตกแต่งภายนอก

155 บาท/ตารางฟุต

Low - E Glass

กระจก และวัสดุโปร่งแสง กระจกตกแต่งภายนอก

240 บาท/ตารางฟุต

Curved Glass

กระจก และวัสดุโปร่งแสง กระจกตกแต่งภายใน

520 บาท/ตารางฟุต

...
Wazzadu.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ