G-Rock วัสดุเม็ดมวลเบาผสมคอนกรีตที่ใส่ใจคน ใส่ใจโลก

แต่เดิมคอนกรีตคือส่วนประกอบของงานก่อสร้างกว่าครึ่งนึงของทั้งหมด และภาคหลังหลายปีมานี้ นักวิจัยของไทยเริ่มศึกษาและค้นคว้าหาวิธีพัฒนาวัสดุที่เหลือทิ้งมาใช้เป็นประโยชน์มากกว่าจะที่ทำลายทิ้งและสร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม จนในที่สุดทีมนักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) จาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตในภาคอุตสาหกรรมมาผ่านกรรมวิธีและกระบวนการผลิตทางด้านเซรามิกส์ ผลิตเป็นเม็ดมวลเบาสังเคราะห์ได้สำเร็จและวัสดุนี้ถูกเรียกว่า G-Rock

เราจะทำอย่างไรกับของเสียที่มาจากกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมที่มีปริมาณมหาศาล แม้ว่าจะมีวิธีจำกัดด้วยการฝังกลบแต่นานวันเข้า พื้นที่สำหรับฝังกลบของเสียปีละหลายสิบหลายร้อยตันก็ต้องหมดลง ทำให้หลายหน่วยของฝั่งภาครัฐและเอกชนหาหาแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อให้มีการนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง และลดปริมาณของเสียจากภาคการผลิตให้น้อยลง

 

ด้วยเหตุนี้เอง ทีมนักวิจัยได้ทำการทดลองกับขี้เถ้าจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงชีวมวลและตะกอนจากโรงบำบัดน้ำทิ้ง ซึ่งเป็นของเสียที่มาจากภาคอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย มาพัฒนาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้ได้วัสดุที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการใช้งาน โดยมีคุณสมบัติที่สำคัญ เช่น มีความเป็นฉนวนหรือสามารถป้องกันความร้อน-ความเย็นได้, มีความแข็งแรง, มีความหนาแน่นต่ำและน้ำหนักเบา ที่สำคัญต้องไม่มีสารปนเปื้อนหรือสารอันตราย

จนได้มาเป็นเม็ดมวลเบาสังเคราะห์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ด้วยการนำเอาเม็ดมวลเบาสังเคราะห์มาใช้แทนหินจากธรรมชาติเมื่อต้องผสมเข้ากับวัสดุอื่นๆ สำหรับทำเป็นชิ้นส่วนงานคอนกรีตของสิ่งปลูกสร้างต่างๆ เพราะเดิมที ส่วนผสมของคอนกรีตจะมีทราย ซีเมนต์และหินจากธรรมชาติ ที่อาจมาจากแหล่งแม่น้ำ ใต้พื้นดินหรือใช้การระเบิดภูเขาเพื่อให้ได้มา ซึ่งล้วนแล้วเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ค่อยๆ มีปริมาณลดลง แต่อาศัยเวลาสั่งสะสมแร่ธาตุนานหลายปีกว่าจะได้หินเหล่านี้มา

 

เม็ดมวลเบาสังเคราะห์ G-Rock สามารถใช้เป็นส่วนผสมในงานคอนกรีต ช่วยให้คอนกรีตมีน้ำหนักเบา ลดน้ำหนักของสิ่งปลูกสร้างได้กว่า 20% ขึ้นไป เมื่อเทียบกับการใช้คอนกรีตทั้งหมด แต่ยังคงไว้ซึ่งความแข็งแรงทางโครงสร้างเทียบเท่ากับคอนกรีตทั่วไป

 

และประโยชน์อีกด้านคือช่วยประหยัดพลังงาน จากคุณสมบัติที่เป็นฉนวนกันความร้อน ช่วยป้องกันการถ่ายเทความร้อนจากแสงอาทิตย์เข้าสู่ภายในอาคารได้ดี เพราะด้วยโครงสร้างภายในของเม็ดมวลเบาสังเคราะห์นั้นมีรูพรุนอากาศเยอะ ทำให้อากาศถ่ายเทได้ง่าย สามารถลดอุณหภูมิได้ราวๆ 2-3 องศาเซลเซียส ซึ่งหมาะกับอากาศประเทศไทย และเมื่ออากาศภายในอาคารเย็นลง การใช้พลังงานจากเครื่องปรับอากาศก็ไม่จำเป็นต้องใช้งานหนักมาก เป็นเหตุให้ลดพลังงานเครื่องใช้ไฟฟ้าไปในตัว

 

และเพื่อให้เห็นภาพของประโยชน์วัสดุชนิดนี้มากขึ้น ศูนย์วิจัย Wazzadu academy ขอสรุปประเด็นด้านประโยชน์ต่างๆ ดังนี้ครับ

จุดเด่นของเทคโนโลยีที่คิดค้นเม็ดมวลเบาสังเคราะห์ G-Rock

- เปลี่ยนของเสียเหลือทิ้งจากภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกครั้ง ช่วยลดปริมาณขยะจากโรงงาน

- มีกระบวนการผลิตและใช้วัตถุดิบที่หาง่ายและราคาถูกจากภายในประเทศ ทำให้ราคาต้นทุนต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุที่มีการใช้ในปัจจุบัน

- เม็ดมวลเบาสังเคราะห์มีการพัฒนาทั้งคุณสมบัติและกระบวนการผลิต เพื่อสามารถกำหนดลักษณะทางกายภาพและคุณสมบัติการใช้งานได้ตามความต้องการที่หลากหลาย

- เมื่อนำเม็ดมวลเบาสังเคราะห์ผสมในคอนกรีตแล้ว จะมีน้ำหนักโดยรวมลดลง 20-30% แต่ยังคงความแข็งแรงเท่าเดิม

- มีการพัฒนาเทคนิคการผลิตเม็ดมวลเบาสังเคราะห์เพื่อให้เหมาะสมต่อการผลิตเชิงอุตสาหกรรม ทั้งทางด้านเทคนิคการผลิตและเครื่องจักร

คุณสมบัติของเม็ดมวลเบาสังเคราะห์ G-Rock

- มีน้ำหนักเบา

- มีความต้านทานต่ออุณหภูมิร้อน-เย็น สูง

- มีความแข็งแรงสูง

- มีขนาดและรูปร่างหลากหลาย

- มีความพรุนตัวสูง

- ไม่ติดไฟง่าย

- มีความเป็นฉนวนด้านเสียงสูง

- ไม่มีสารปนเปื้อนหรือสารอันตราย

 

การนำไปใช้งานของเม็ดมวลเบาสังเคราะห์ G-Rock

ช่วยลดน้ำหนักและเพิ่มความเป็นฉนวนกันร้อนของสิ่งปลูกสร้างที่มีคอนกรีตเป็นส่วนประกอบ เช่น บล็อกทางเดิน, บล็อกผนัง, แผ่นหลังคา, พื้นผนังสำเร็จรูป (precast wall) รวมถึง แผ่นพื้นสำเร็จรูป (pre-tensioned floor) เป็นต้น

สรุปแนวคิดที่สำคัญ


1. แนวคิดเพื่อสิ่งแวดล้อม : เพื่อลดทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ก่อสร้างอาคารเป็นจำนวนมากให้ลดน้อยลง จากเดิมที่ต้องผสมปูนซีเมนต์ ทราย หินบด เพื่อก่อผนัง ก่ออิฐ หรือฉาบปูนนั้น เปลี่ยนมาเป็นการใช้วัสดุเหลือทิ้งจากภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ที่พัฒนาเป็นเม็ดมวลเบาสงเคราะห์แล้วใช้แทนหินธรรมชาติที่เป็นส่วนผสมของงานคอนกรีต ช่วยให้ปริมาณของทรัพยากรที่จะใช้ก่อสร้างลดลง

 

2. แนวคิดในการก่อสร้าง : ลดน้ำหนักของโครงสร้างอาคารและยังมีประสิทธิภาพเรื่องการประหยัดพลังงานของอาคารที่ก่อสร้าง เพราะเม็ดมวลเบาสังเคราะห์มีโครงสร้างที่เป็นฟองอากาศจำนวนมาก ส่งผลให้อากาศถ่ายเทผ่านตัววัสดุ ซึ่งในแนวทางเดียวกันก็สามารถถ่ายเทความร้อนสะสมของอาคารออกสู่ภายนอกอาคารได้ รวมถึงลดต้นทุนด้านการขนย้ายและการติดตั้งที่สะดวกขึ้น

อ้างอิงโดย

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)

 

เรียบเรียงโดย Wazzadu Encyclopedia ทีมวิจัยและพัฒนาความรู้ด้านการออกแบบ และวัสดุศาตร์ทางด้านสถาปัตย์ฯ

สำหรับท่านที่สนใจในนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม สามารถติดต่อเพื่อโปรโมทผลงานของท่านเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมทั้งการออกแบบ, เทคโนโลยี, วัสดุศาสตร์ เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้คนได้แล้วที่ wazzadu.com. โดย inbox เข้ามาได้ที่  www.facebook.com/Wazzadu

ติดตามเนื้อหาอื่นๆที่น่าสนใจของ Wazzadu Green ได้ที่


Material and Design Innovation

แพลตฟอร์ม และเครื่องมือสำหรับการออกแบบตกแต่งบ้าน และงานสถาปัตยกรรม
โดยเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงกลุ่มผู้ใช้งานต่างๆ ตั้งแต่ สถาปนิก แบรนด์สินค้า ผู้จัดจำหน่าย และผู้ให้บริการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ...

บทความอื่นๆ จากผู้เขียน

โพสต์เมื่อ

ไอเดียมาใหม่

โพสต์เมื่อ

โพสต์เมื่อ

แนะนำสินค้า และบริการ
ทำไมถึงเลือกใช้โคมไฟถนน LED

บทความที่เกี่ยวข้อง

...

โพลสำรวจ

ถาม-ตอบ

Wazzadu.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่