G-Rock วัสดุเม็ดมวลเบาผสมคอนกรีตที่ใส่ใจคน ใส่ใจโลก

แต่เดิมคอนกรีตคือส่วนประกอบของงานก่อสร้างกว่าครึ่งนึงของทั้งหมด และภาคหลังหลายปีมานี้ นักวิจัยของไทยเริ่มศึกษาและค้นคว้าหาวิธีพัฒนาวัสดุที่เหลือทิ้งมาใช้เป็นประโยชน์มากกว่าจะที่ทำลายทิ้งและสร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม จนในที่สุดทีมนักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) จาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตในภาคอุตสาหกรรมมาผ่านกรรมวิธีและกระบวนการผลิตทางด้านเซรามิกส์ ผลิตเป็นเม็ดมวลเบาสังเคราะห์ได้สำเร็จและวัสดุนี้ถูกเรียกว่า G-Rock

เราจะทำอย่างไรกับของเสียที่มาจากกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมที่มีปริมาณมหาศาล แม้ว่าจะมีวิธีจำกัดด้วยการฝังกลบแต่นานวันเข้า พื้นที่สำหรับฝังกลบของเสียปีละหลายสิบหลายร้อยตันก็ต้องหมดลง ทำให้หลายหน่วยของฝั่งภาครัฐและเอกชนหาหาแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อให้มีการนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง และลดปริมาณของเสียจากภาคการผลิตให้น้อยลง

 

ด้วยเหตุนี้เอง ทีมนักวิจัยได้ทำการทดลองกับขี้เถ้าจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงชีวมวลและตะกอนจากโรงบำบัดน้ำทิ้ง ซึ่งเป็นของเสียที่มาจากภาคอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย มาพัฒนาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้ได้วัสดุที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการใช้งาน โดยมีคุณสมบัติที่สำคัญ เช่น มีความเป็นฉนวนหรือสามารถป้องกันความร้อน-ความเย็นได้, มีความแข็งแรง, มีความหนาแน่นต่ำและน้ำหนักเบา ที่สำคัญต้องไม่มีสารปนเปื้อนหรือสารอันตราย

จนได้มาเป็นเม็ดมวลเบาสังเคราะห์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ด้วยการนำเอาเม็ดมวลเบาสังเคราะห์มาใช้แทนหินจากธรรมชาติเมื่อต้องผสมเข้ากับวัสดุอื่นๆ สำหรับทำเป็นชิ้นส่วนงานคอนกรีตของสิ่งปลูกสร้างต่างๆ เพราะเดิมที ส่วนผสมของคอนกรีตจะมีทราย ซีเมนต์และหินจากธรรมชาติ ที่อาจมาจากแหล่งแม่น้ำ ใต้พื้นดินหรือใช้การระเบิดภูเขาเพื่อให้ได้มา ซึ่งล้วนแล้วเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ค่อยๆ มีปริมาณลดลง แต่อาศัยเวลาสั่งสะสมแร่ธาตุนานหลายปีกว่าจะได้หินเหล่านี้มา

 

เม็ดมวลเบาสังเคราะห์ G-Rock สามารถใช้เป็นส่วนผสมในงานคอนกรีต ช่วยให้คอนกรีตมีน้ำหนักเบา ลดน้ำหนักของสิ่งปลูกสร้างได้กว่า 20% ขึ้นไป เมื่อเทียบกับการใช้คอนกรีตทั้งหมด แต่ยังคงไว้ซึ่งความแข็งแรงทางโครงสร้างเทียบเท่ากับคอนกรีตทั่วไป

 

และประโยชน์อีกด้านคือช่วยประหยัดพลังงาน จากคุณสมบัติที่เป็นฉนวนกันความร้อน ช่วยป้องกันการถ่ายเทความร้อนจากแสงอาทิตย์เข้าสู่ภายในอาคารได้ดี เพราะด้วยโครงสร้างภายในของเม็ดมวลเบาสังเคราะห์นั้นมีรูพรุนอากาศเยอะ ทำให้อากาศถ่ายเทได้ง่าย สามารถลดอุณหภูมิได้ราวๆ 2-3 องศาเซลเซียส ซึ่งหมาะกับอากาศประเทศไทย และเมื่ออากาศภายในอาคารเย็นลง การใช้พลังงานจากเครื่องปรับอากาศก็ไม่จำเป็นต้องใช้งานหนักมาก เป็นเหตุให้ลดพลังงานเครื่องใช้ไฟฟ้าไปในตัว

 

และเพื่อให้เห็นภาพของประโยชน์วัสดุชนิดนี้มากขึ้น ศูนย์วิจัย Wazzadu academy ขอสรุปประเด็นด้านประโยชน์ต่างๆ ดังนี้ครับ

จุดเด่นของเทคโนโลยีที่คิดค้นเม็ดมวลเบาสังเคราะห์ G-Rock

- เปลี่ยนของเสียเหลือทิ้งจากภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกครั้ง ช่วยลดปริมาณขยะจากโรงงาน

- มีกระบวนการผลิตและใช้วัตถุดิบที่หาง่ายและราคาถูกจากภายในประเทศ ทำให้ราคาต้นทุนต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุที่มีการใช้ในปัจจุบัน

- เม็ดมวลเบาสังเคราะห์มีการพัฒนาทั้งคุณสมบัติและกระบวนการผลิต เพื่อสามารถกำหนดลักษณะทางกายภาพและคุณสมบัติการใช้งานได้ตามความต้องการที่หลากหลาย

- เมื่อนำเม็ดมวลเบาสังเคราะห์ผสมในคอนกรีตแล้ว จะมีน้ำหนักโดยรวมลดลง 20-30% แต่ยังคงความแข็งแรงเท่าเดิม

- มีการพัฒนาเทคนิคการผลิตเม็ดมวลเบาสังเคราะห์เพื่อให้เหมาะสมต่อการผลิตเชิงอุตสาหกรรม ทั้งทางด้านเทคนิคการผลิตและเครื่องจักร

คุณสมบัติของเม็ดมวลเบาสังเคราะห์ G-Rock

- มีน้ำหนักเบา

- มีความต้านทานต่ออุณหภูมิร้อน-เย็น สูง

- มีความแข็งแรงสูง

- มีขนาดและรูปร่างหลากหลาย

- มีความพรุนตัวสูง

- ไม่ติดไฟง่าย

- มีความเป็นฉนวนด้านเสียงสูง

- ไม่มีสารปนเปื้อนหรือสารอันตราย

 

การนำไปใช้งานของเม็ดมวลเบาสังเคราะห์ G-Rock

ช่วยลดน้ำหนักและเพิ่มความเป็นฉนวนกันร้อนของสิ่งปลูกสร้างที่มีคอนกรีตเป็นส่วนประกอบ เช่น บล็อกทางเดิน, บล็อกผนัง, แผ่นหลังคา, พื้นผนังสำเร็จรูป (precast wall) รวมถึง แผ่นพื้นสำเร็จรูป (pre-tensioned floor) เป็นต้น

สรุปแนวคิดที่สำคัญ


1. แนวคิดเพื่อสิ่งแวดล้อม : เพื่อลดทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ก่อสร้างอาคารเป็นจำนวนมากให้ลดน้อยลง จากเดิมที่ต้องผสมปูนซีเมนต์ ทราย หินบด เพื่อก่อผนัง ก่ออิฐ หรือฉาบปูนนั้น เปลี่ยนมาเป็นการใช้วัสดุเหลือทิ้งจากภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ที่พัฒนาเป็นเม็ดมวลเบาสงเคราะห์แล้วใช้แทนหินธรรมชาติที่เป็นส่วนผสมของงานคอนกรีต ช่วยให้ปริมาณของทรัพยากรที่จะใช้ก่อสร้างลดลง

 

2. แนวคิดในการก่อสร้าง : ลดน้ำหนักของโครงสร้างอาคารและยังมีประสิทธิภาพเรื่องการประหยัดพลังงานของอาคารที่ก่อสร้าง เพราะเม็ดมวลเบาสังเคราะห์มีโครงสร้างที่เป็นฟองอากาศจำนวนมาก ส่งผลให้อากาศถ่ายเทผ่านตัววัสดุ ซึ่งในแนวทางเดียวกันก็สามารถถ่ายเทความร้อนสะสมของอาคารออกสู่ภายนอกอาคารได้ รวมถึงลดต้นทุนด้านการขนย้ายและการติดตั้งที่สะดวกขึ้น

อ้างอิงโดย

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)

 

เรียบเรียงโดย Wazzadu Encyclopedia ทีมวิจัยและพัฒนาความรู้ด้านการออกแบบ และวัสดุศาตร์ทางด้านสถาปัตย์ฯ

สำหรับท่านที่สนใจในนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม สามารถติดต่อเพื่อโปรโมทผลงานของท่านเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมทั้งการออกแบบ, เทคโนโลยี, วัสดุศาสตร์ เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้คนได้แล้วที่ wazzadu.com. โดย inbox เข้ามาได้ที่  www.facebook.com/Wazzadu

ติดตามเนื้อหาอื่นๆที่น่าสนใจของ Wazzadu Green ได้ที่


Material and Design Innovation

Wazzadu Green Lab ศูนย์วิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมวัสดุศาสตร์กรีน
(Green Material) และวัสดุเพื่อสุขภาวะ (Well-being Material) เพื่อโลก เพื่อผู้คน ...

ไอเดียมาใหม่

โพสต์เมื่อ

โพสต์เมื่อ

แนะนำสินค้า และบริการ
"Phuket Renovation 2023"

บทความที่เกี่ยวข้อง

...

โพลสำรวจ

ถาม-ตอบ

Wazzadu.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ