SYS Green Steel ตอบรับเทรนด์ BCG Economy พร้อมขับเคลื่อนให้สิ่งแวดล้อมยั่งยืน

SYS Green Steel ตอบรับเทรนด์ BCG Economy พร้อมขับเคลื่อนให้สิ่งแวดล้อมยั่งยืน

กระแสของโลกมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การพัฒนาในระดับจุลภาคและมหภาคเช่น เจ้าของโครงการ หน่วยงาน บริษัท ตลอดจนถึงภาครัฐก็จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย เพื่อให้การดำเนินการสอดคล้องและตอบรับกับกระแสโลก โดยประเทศไทยของเรานี้ได้มีการดึงเอานโยบาย BCG (Bio-Circular-Green Economy) หรือนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจชีวิตภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว มาเป็นแกนหลักในการพัฒนาทรัพยกรและระบบเศรษฐกิจของประเทศในปี 2564 – 2569 ให้ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ 

ซึ่งทาง SYS ก็ได้พัฒนาเปลี่ยนแปลง และนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาควบคุมการผลิตจนได้เป็นวัสดุเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนที่พร้อมใช้ในโครงการก่อสร้างสีเขียวมากขึ้น โดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ดังนั้นการใช้เหล็กรูปพรรณีรีดร้อนจาก SYS จึงเป็นการสนับสนุนนโยบาย BCG และส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วย

นโยบาย BCG จากกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมขับเคลื่อนให้วัสดุก่อสร้างยั่งยืน

BCG หรือ Bio-Circular-Green Economy พูดถึงการพัฒนาเศรษฐกิจในทุกภาคส่วนอย่างรอบด้วย โดยแบ่งเป็น 3 หมวดหมู่คือ 

 ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-Economy) ที่พูดถึงการนำประโยชน์จากทรัพยกรชีวภาพมาใช้งานควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ลดของเสีย เพิ่มเทคโนโลยีการผลิต และเพิ่มการใช้พลังงานชีวภาพที่เป็นมิตร 

 ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) พูดถึงการผลิต การใช้วัสดุ การใช้พลังงานหมุนเวียน ที่ทำให้ตลอดกระบวนการไม่มีเศษเหลือทิ้งและเกิดประโยชน์สูงสุด

ระบบเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) เป็นเป้าหมายที่ตั้งไว้ในทุกอุตสาหกรรม เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO2) และลดการทำลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งทาง SYS ก็ได้ตอบรับและผลักดันแนวทางใหม่ในการผลิต เพื่อให้ได้เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนที่สอดคล้องกับนโยบาย BCG ทั้ง 3 ส่วนนี้อย่างเต็มที่ที่สุด 

SYS Green Steel เหล็กไทยหัวใจกรีน ที่ตอบรับในทุกหมวดของ BCG

ทาง SYS ได้ผลักดันองค์กรให้ก้าวเข้าสู่การผลิตและเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว การดำเนินการที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมาตลอดนั้นได้สอดคล้องเข้ากับนโยบาย BCG อย่างรอบด้าน 

ด้าน Bio-Economy นั้น SYS ได้เริ่มการใช้พลังงานไฟฟ้าจากชีวมวล จากการซื้อไฟฟ้าผ่านระบบการรับรอง I-REC เพื่อใช้ไฟฟ้าดังกล่าวทดแทนพลังงานไฟฟ้าในกระบวนการผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนของ SYS

ด้าน Circular-Economy ทาง SYS ใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบ Electric arc furnace ที่ใช้เศษเหล็กมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต ในรูปแบบรีไซเคิลเกือบ 100%

ด้าน Green-Economy นั้น SYS มีนโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจังเสมอมา รวมถึงการแสดงตัวเลขการปล่อยคาร์บอน ในรูปแบบเอกสาร CFO และ CFP อย่างชัดเจน ทั้งยังได้รับใบรับรองด้านสิ่งแวดล้อมในอีกหลายรายการ รวมถึงเอกสาร EPD ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนจาก SYS จึงเป็นวัสดุเหล็กโครงสร้างที่ถูกผลิตจากกระบวนการสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวอย่างยั่งยืน พร้อมให้ผู้ใช้งานหรือโครงการก่อสร้างที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมได้เลือกใช้งานได้ในทันที

 รูปภาพจาก: https://www.industry.go.th/th/industrial-economy/7775

Siam Yamato Steel
Steel you can trust
บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนและเข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน
- ผลิตจากโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง
- ผลิตสินค้าสนองตอบการใช้งานด้านโครงสร้าง ได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสม
- ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสากหรรมไทยและและมาตรฐานต่างประเทศ ...

บทความอื่นๆ จากผู้เขียน

ไอเดียมาใหม่

โพสต์เมื่อ

บทความที่เกี่ยวข้อง

...

โพลสำรวจ

ถาม-ตอบ

Wazzadu.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ