Future Building And Architecture Innovation 2024 งานสัมมนาที่รวมเรื่องนวัตกรรมด้านสถาปัตยกรรมและอาคารไว้ในงานเดียว ถึง 3 วันเต็ม!!!

InnovatorX Forum 

Presents

Future Building And Architecture Innovation 2024

ครั้งแรกของงานสัมมนาที่รวมเรื่องนวัตกรรมด้านสถาปัตยกรรมและอาคารไว้ในงานเดียว ถึง 3 วันเต็ม!!! 

1 พฤศจิกายน 2023

การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญ การทำธุรกิจให้ดำเนินต่อไปก็เป็นเรื่องสำคัญอีกเช่นกัน มาร่วมหากรณีศึกษา หรือ พูดคุย แลกเปลี่ยน และติดตามเทรนด์ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์กับหัวข้อ

Future Trend of Design for Property Sectors 2024

แนวโน้มการออกแบบของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ปี 2024

...................................

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2023 ฟรี!!!

https://forms.gle/vAV31ti3W9An4xi28

...................................

Session 1

เทรนด์ธุรกิจการสร้างสรรค์ประสบการณ์การอยู่อาศัย เพื่อโอกาสสำหรับภาคอสังหาริมทรัพย์ ปี 2024

Keynote Speaker

- คุณปรมา ทิพย์ธนทรัพย์ (Director of Baramizi Lab)

Session 2 (Panel Discussion)

ทิศทางแนวโน้มธุรกิจและการออกแบบสำหรับภาคอสังหาริมทรัพย์ปี 2024

Keynote Speaker

- คุณปรมา ทิพย์ธนทรัพย์ (Director of Baramizi Lab)

- คุณไพทยา บัญชากิติคุณ (Managing Director & Partner จาก ATOM Design)

Moderator

- คุณจุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ (Founder of Baramizi Group & InnovatorX)

Session 3

เทรนด์การออกแบบอาคารเขียว ปี 2024

Keynote Speaker

- คุณวิญญู วานิชศิริโรจน์ (เลขานุการสถาบันอาคารเขียวไทยสถาบันอาคารเขียวไทย)

Session 4

เทรนด์การออกแบบสมาร์ทออฟฟิศ ปี 2024

Keynote Speaker

- คุณสมบัติ งามเฉลิมศักดิ์ (Co-founder & CXO บริษัท เปเปอร์สเปซ ประเทศไทย จำกัด)

Session 5

เทรนด์การบริหารระบบการจัดการของเสีย ปี 2024

Keynote Speaker

- คุณศนิวาร์ พงศขจร (TEK Professional of ALLIED-TEK Thailand)

Session 6

เทรนด์การออกแบบพัฒนานิคมอุตสาหกรรมยุคใหม่ ปี 2024

Keynote Speaker

- คุณทศพล มีใจบุญ (ผู้จัดการกลยุทธ์ธุรกิจ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด)

2 พฤศจิกายน 2023

หมดยุคของตึกสี่เหลี่ยม มาร่วมหาคำตอบของอนาคตด้านการพัฒนาอาคาร และงานสถาปัตยกรรมกับหัวข้อ

Future Trend of Building & Architectural Design

แนวโน้มการออกแบบสถาปัตยกรรม ปี 2024

...................................

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2023 ฟรี!!!

https://forms.gle/oqqcppLrRsu8K2W6A

...................................

Session 1

French Kitsch III Design

Keynote Speaker

- คุณภาพิศ ลีลานิรมล (Co-founder | Design Director TOUCH Architect Co.,Ltd.)

- คุณเศรษฐการ ยางเดิม (Founder | Managing Director TOUCH Architect Co.,Ltd.)

Session 2 (Panel Discussion)

เจาะลึกทิศทางการออกแบบอาคารและสถาปัตยกรรม ปี 2024

Keynote Speaker

- Mr.Jerry Hung (Co-Founder and Principal Architect HAS design and research)

- คุณกุลธิดา ทรงกิตติภักดี (Co-Founder and Principal Architect HAS design and research)

- คุณยศพล บุญสม (กรรมการบริหาร บริษัท ฉมา จำกัด)

- คุณภาพิศ ลีลานิรมล (Co-founder | Design Director TOUCH Architect Co.,Ltd.)

- คุณเศรษฐการ ยางเดิม (Founder | Managing Director TOUCH Architect Co.,Ltd.)

Moderator

- คุณปรมา ทิพย์ธนทรัพย์ (Director of Baramizi Lab)

- คุณภาคภูมิ ปทะวานิช (Senior Future Lab Researcher and Assistant Director)

Session 3

กลยุทธ์การสร้างสรรค์นวัตกรรมการออกแบบเพื่อรองรับผู้ใช้งานทุกกลุ่มในอนาคต

Keynote Speaker

- ผศ. ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี (คณบดีคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)

Session 4

เจาะเทรนด์การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีกระจก สำหรับอุตสาหกรรมการออกแบบในอนาคต

Keynote Speaker

- คุณจิรัฏฐ์ เลียวกิจสิริ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยเทคโนกลาส กรุ๊ป จำกัด มหาชน)

Session 5

ฝุ่นละอองของการออกแบบ " House in The Dust "

Keynote Speaker

- คุณวสุ วิรัชศิลป์ (สถาปนิกและผู้ก่อตั้ง VaSLab)

Session 6

สถาปัตยกรรมที่ถูกโอบกอดด้วยสวนส้มโอ " The Pomelo Amphawa "

Keynote Speaker

- คุณณัฐพล เตโชพิชญ์ (ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการ บริษัท ลูกเล่น สถาปนิก จำกัด)

Session 7

ถอดรหัสสุขภาพด้วยโมดูลาร์ทางสถาปัตยกรรม " FH Office "

Keynote Speaker

- คุณวรัญญู มกราภิรมย์ (Co-Founder/ TA-CHA Design)

- คุณสณทรรศ ศรีสังข์ (Co-Founder/ TA-CHA Design)

3 พฤศจิกายน 2023

การปรับตัวสู่ประวัติศาสตร์การออกแบบอาคารยุคใหม่ พร้อมกลยุทธ์ลดคาร์บอนฟุตปรินท์ ...มาร่วม Exchange และ Explore อาคารยุคใหม่ เพื่อการรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมที่มากขึ้น เพื่อมอบความยั่งยืนและน่าอยู่ให้กลับมาสู่ประเทศของเราและโลกใบนี้อีกครั้งกับหัวข้อ

The Future of Net Zero Building

แนวทางการพัฒนาอาคารเพื่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต

...................................

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2023 ฟรี!!!

https://forms.gle/RvWenrw35osNxz6J8

...................................

Session 1

เปิดตัวต้นแบบ Carbon Cap นวัตกรรมสู่ Net Zero Building

Keynote Speaker

- คุณจุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ (Founder of Baramizi Group & InnovatorX)

- ดร. พัฒนพงศ์ จันทร์พวง (Chef of Technical and Engineering Development Division Synchrotron Light Research Institute)

Session 2 (Panel Discussion)

เจาะทิศทางสำคัญการออกแบบ " Net Zero Building " สำหรับอนาคต ปี 2024

Keynote Speaker

- คุณรองเพชร บุญช่วยดี (รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก)

- ศาสตราจารย์ ดร.พันธุดา พุฒิไพโรจน์ (อาจารย์พิเศษคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร)

- ดร. ศรายุทธ​ ตั้นมี (หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร และนักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง)

Moderator

- คุณจุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ (Founder of Baramizi Group & InnovatorX)

Session 3

นวัตกรรมฐานรากเข็มเหล็กสำหรับ " Net Zero Building "

Keynote Speaker

- คุณประเสริฐ ธรรมมนุญกุล (CEO of Kemrex)

Session 4

ถอดรหัสการออกแบบศูนย์เลิศพนานุรักษ์ อาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษาและไม้เมืองหนาว

Keynote Speaker

- คุณนิธิศ สถาปิตานนท์ (Executive Director of ARCHITECTS 49 LIMITED)

Session 5

การพัฒนาวัสดุไม้ไผ่ สำหรับระบบสถาปัตยกรรมหมุนเวียนแห่งอนาคต

Keynote Speaker

- คุณธนา ทิพย์เจริญ (ประธานกรรมการ บริษัท พิมธา จำกัด)

Session 6

นิเวศวิทยสถาปัตยกรรม จะมีบทบาทต่องานออกแบบสถาปัตยกรรม เพื่อสิ่งแวดล้อมในอนาคตอย่างไร

Keynote Speaker

- คุณคำรน สุทธิ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีโค่ อาร์คิเทค จำกัด)

แล้วพบกัน!!!

วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. -18.00 น.

ณ ฮอลล์ 103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค , Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC), กรุงเทพฯ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สามารถติดต่อฝ่ายการตลาด InnovatorX Academy ได้ที่

คุณหญิง

0882899419

hitimol.s@wazzadu.com

 

หรือ Line OA : @innovatorx

WAZZADU TV CHANNEL จะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับวัสดุที่ทั้งแปลก น่าสนใจ และไม่เหมือนที่ไหนมาก่อน
ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง กด ติดตาม ไว้...ยังมีอะไรที่น่าสนุกรออยู่อีกเพียบบ!!!
...

บทความอื่นๆ จากผู้เขียน

ไอเดียมาใหม่

บทความที่เกี่ยวข้อง

...

โพลสำรวจ

ถาม-ตอบ

Wazzadu.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ