SACICT ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่าง ประเทศ (องค์การมหาชน) organization Verified by Wazzadu

โปรเจค ดูโปรเจคเพิ่มเติม

Innovation Craft Award 2017 : บัว
ผลงานโดย : เฉลิมเกียรติ สมดุลยาวาทย์ นางสาวกวิสรา อนันต์ศฤงคาร ...
Innovation Craft Award 2017 : จับแสง
ผลงานโดย : นายเกษมสันต์ ยอดสง่า วัสดุ : แผ่นซีดี อีพ๊อกซี สีน้ำม...
Innovation Craft Award 2017 : กระเบื้องฟาง
ผลงานโดย : นางสาวณัฐฏิยา รัชตราเชนชัย นางสาวจารุวรรณ คำเมือง ...
Innovation Craft Award 2017 : เชิด (Cherd)
ผลงานโดย : นางสาวเสาวลักษณ์ ก่อศักดิ์วัฒนา (Saowaluk Korsakwattana)...
Innovation Craft Award 2017 : ทีปามาลี (TEEPA
ผลงานโดย : นายสาวิน สายมา (SAVIN SAIMA) วัสดุ : ไม้ไผ่ ทองเหลือง...
Innovation Craft Award 2017 : คืนถิ่น (Return
ผลงานโดย : นายรัฐชาติ พลแสน นางสาวพนิดา พรหมเมตตา วัสดุ : ไ...
Innovation Craft Award 2017 : ส่องสว่าง (Ligh
ผลงานโดย : นายทรงเผ่า บำเพิง (Songphao Bamphoeng) วัสดุ : ไหม, ด...
Innovation Craft Award 2017 : กังวาน (Echo)
ผลงานโดย : นางสาวพรพรรณ สุทธิประภา นางดวงรัตน์ นฤคุปต์ชาญชัย ...
Innovation Craft Award 2017 : ปฏิสัมพันธ์
ผลงานโดย : นายวรภัทร์ เมืองรวมญาติ วัสดุ : ไส้หวาย กับ สายทองแด...

SACICT ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่าง ประเทศ (องค์การมหาชน)

verified
Innovation Craft Award 2017

ของแต่งบ้าน ของแต่งบ้านอื่นๆ

อัพเดทบทความใหม่

ดูบทความเพิ่มเติม

{ Profile Name }

Online