รางระบายน้ำสเตนเลสได้คุณภาพ และ กฎหมายต้องรู้เกี่ยวกับระบบระบายน้ำภายในโรงงาน

เมื่อกล่าวถึงระบบบำบัดน้ำเสียภายในโรงงาน และระบบระบายน้ำทิ้งออกจากโรงงานอุตสาหกรรม ย่อมมีข้อกำหนดตายตัวที่ทุกโรงงานต้องปฏิบัติตามเป็นมาตรฐานเดียวกัน วันนี้เราจึงขอพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ ข้อกฎหมายบางส่วนเกี่ยวกับระบบการจัดการคุณภาพน้ำภายในโรงงาน พร้อมกับแนะนำรางระบายน้ำที่ได้ประสิทธิภาพสำหรับใช้งานภายในโรงงาน ซึ่งเป็นสินค้าภายใต้แบรนด์ผู้ผลิตที่น่าเชื่อถือกันครับ

เริ่มกันด้วย

ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๗๖/๒๕๖๐ เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ําเสียลงสู่ระบบบําบัดน้ําเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม

ข้อ ๒

“น้ําเสีย” หมายความว่า น้ําที่ผ่านการใช้แล้วทุกชนิดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการหรือ กิจกรรมอื่นในนิคมอุตสาหกรรม

“ระบบบําบัดน้ําเสียส่วนกลาง” หมายความว่า สิ่งอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานของ ผู้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมที่ได้จัดให้มีไว้สําหรับบําบัดน้ําเสียจากการประกอบกิจการหรือ กิจกรรมอื่นในนิคมอุตสาหกรรม

“ระบบระบายน้ําเสีย” หมายความว่า ระบบของท่อ พร้อมทั้งส่วนประกอบต่าง ๆ สําหรับ รวบรวมและระบายน้ําเสียลงสู่ระบบบําบัดน้ําเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม

“ระบบระบายน้ําฝน” หมายความว่า ระบบของท่อหรือรางระบาย พร้อมทั้งส่วนประกอบต่าง ๆ สําหรับรวบรวมและระบายน้ําฝน

ข้อ ๓

ระบบระบายน้ําเสียที่จะระบายลงสู่ระบบบําบัดน้ําเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม จะต้องดําเนินการออกแบบก่อสร้างระบบระบายน้ําตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(๑) ท่อระบายน้ําเสียต้องเป็นระบบท่อปิด

(๒) ระบบระบายน้ําเสียต้องแยกออกจากระบบระบายน้ําฝนโดยเด็ดขาด

(๓) ต้องมีบ่อตรวจคุณภาพน้ํา (INSPECTION MANHOLE) อย่างน้อย ๑ บ่อภายในสถานประกอบกิจการก่อนที่จะระบายน้ําเสียลงสู่ระบบระบายน้ําเสียส่วนกลาง

(๔) ต้องมีบ่อเก็บกักขนาดเหมาะสมเพียงพอที่จะปรับปรุงคุณลักษณะของน้ําเสียให้คงที่ในกรณีที่น้ําเสีย มีคุณลักษณะเปลี่ยนแปลงมากในช่วงเวลาหนึ่งก่อนที่จะระบายน้ําเสียลงสู่ระบบระบายน้ําเสียส่วนกลาง

(๕) จะต้องมีประตูน้ําปิด - เปิด ก่อนที่จะระบายน้ําเสียลงท่อระบายน้ําเสียส่วนกลาง

(๖) การเชื่อมต่อท่อน้ําเสียเข้าท่อระบายน้ําเสียส่วนกลาง จะต้องต่อท่อจากบ่อตรวจคุณภาพน้ํา (INSPECTION MANHOLE) ของสถานประกอบกิจการ เชื่อมกับบ่อพักน้ําเสีย (MANHOLE) ที่ กนอ. ได้จัดเตรียมไว้ให้ โดยต้องเชื่อมรอยต่อให้สนิทเพื่อป้องกันน้ําซึมเข้า - ออก 

ข้อ ๔

ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการระบายสารที่มีผลต่อการระบายและการบําบัดน้ําเสียลงสู่ระบบระบายน้ําเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม เช่น สารที่มีความหนืดสูง สารที่จับหรือตกตะกอนในท่อระบายแล้วทําให้อุดตัน หรือวัสดุที่ทําให้อุดตัน ตะกอนแคลเซี่ยมคาร์ไบด์ (Calcium Carbide Sludge) หรือสารตัวทําละลาย (Solvent) เป็นต้น

ต่อกันด้วย

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๔

“น้ําทิ้ง” หมายความว่า น้ําที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน น้ําจากการใช้น้ําของคนงาน หรือน้ําจากกิจกรรมอื่นในโรงงาน ที่จะระบายออกจากโรงงาน หรือเขตประกอบการอุตสาหกรรม

โดยมีการกำหนดคุณภาพของมาตรฐานน้ำทิ้ง ตัวอย่างเช่น

ข้อ ๕

มาตรฐานน้ําทิ้ง ต้องมีคุณภาพ ดังต่อไปนี้

๕.๑ ความเป็นกรดและด่าง (pH) ตั้งแต่ ๕.๕ ถึง ๙.๐

๕.๒ อุณหภูมิ (Temperature) ไม่เกิน ๔๐ องศาเซลเซียส

๕.๓ สี (Color) ไม่เกิน ๓๐๐ เอดีเอ็มไอ

โดยนอกเหนือจากมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งแล้ว ก็ยังมีข้อกำหนดวิธีการตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ําทิ้งจากโรงงาน รวมถึงการตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ําทิ้งจากโรงงาน กำหนดไว้ในประกาศด้วยเช่นกัน ติดตามเพิ่มเติมได้จาก ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๐

เห็นถึงมาตรฐานและข้อกำหนดของระบบบำบัดน้ำเสียภายในโรงงาน รวมถึงมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมไปบางส่วนแล้ว Wazzadu.com ขอพาไปทำความรู้จักกับ รางระบายน้ำที่ใช้ภายในโรงงาน กันบ้าง

โดยแบรนด์ที่เราอยากแนะนำคือ แบรนด์ Moonler Stainless ด้วยคุณภาพของตัววัสดุที่เป็นสเตนเลสเกรด 304 จึงช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี บวกกับความรู้และความเชี่ยวชาญในตัวผลิตภัณฑ์สเตนเลสมายาวนานกว่า 30 ปี จึงพร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำผู้ใช้งานได้อย่างตรงจุด

รางระบายน้ำสำหรับใช้งานภายในโรงงาน จาก Moonler Stainless เป็นผลิตภัณฑ์แบบ Made to Order ซึ่งเปิดกว้างให้แก่ผู้ใช้งานสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ตามความต้องการของตน โดยไม่มีสเปกสินค้าตายตัว เนื่องจากต้องการให้ตัวผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

รางระบายน้ำสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมแบบรองรับกระเบื้องด้านบน

ในส่วนของ ตะแกรงรางระบายน้ำ สามารถเลือกรูปแบบและลวดลายได้ตามต้องการ โดยสามารถผลิตได้ทั้งรูปแบบกันกลิ่นและกันแมลง รวมทั้งขนาดของท่อที่ต่อกับตัวรางก็สามารถผลิตได้หลากหลายขนาด ตั้งแต่ 6-10 นิ้ว หรือนอกเหนือจากนี้ก็สามารถทำได้ โดยมีระยะเวลาการผลิตประมาณ 30-45 วัน (ขึ้นอยู่กับจำนวนการสั่งซื้อ) หรือหากต้องการรางระบายน้ำแบบถาดกระเบื้องสำหรับใช้งานในโรงงาน ก็สามารถกำหนดรูปแบบ และให้ทางแบรนด์ผลิตให้ได้เช่นกัน เรียกได้ว่า เลือกได้ทั้งดีไซน์และฟังก์ชัน เพื่อให้ตรงกับความต้องการมากที่สุดนั่นเองครับ

รางระบายน้ำขนาด 500x1050

รางระบายน้ำขนาด 350x1000 

สนใจติดต่อสอบถามหรือ Spec สินค้าได้ที่

www.wazzadu.com/page/moonler/contact 

Website: Moonler Stainless หรือทาง FB Page: Moonler

 • รางระบายน้ำขนาด 10 ซม.

  ห้องน้ำ ท่อ และการระบายน้ำ

  418 บาท/ชิ้น

  Online
 • รางระบายน้ำขนาด 20 ซม.

  ห้องน้ำ ท่อ และการระบายน้ำ

  990 บาท/ชิ้น

  Online
บริษัทมูนเลอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง ผู้ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์สแตนเลส อุปกรณ์เครื่องใช้ในห้องน้ำสแตนเลสทุกชนิด ภายใต้ เว็บไซต์ www.moonlerstainless.com โดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ ทีมีประสบการณ์เกี่ยวกับ สแตนเลสมานานกว่า 10 ปี มูนเลอร์ลแตนเลสใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต การออกแบบ การเลือกชิ้นส่วน การวัดขนาดเพื่อให้งานสแตนเลสทุกชิ้นออกมาเรียบร้อยสมบูรณ์แบบ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า มูนเลอร์สแตนเลสมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้า พัฒนารูปแบบสินค้าให้มีความหลากหลายและทันสมัย เรายินดีบริการด้วยใจ มีความรับผิดชอบ ขอยืนยัน สินค้า ผลิตที่ประเทศไทย มีโรงงานผลิตที่จังหวัด สมุทรปราการ ...

บทความอื่นๆ จากผู้เขียน

ไอเดียมาใหม่

โพสต์เมื่อ

โพสต์เมื่อ

บทความที่เกี่ยวข้อง

...

โพลสำรวจ

ถาม-ตอบ

Wazzadu.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ