เทรนด์แนวโน้มการออกแบบที่ยั่งยืน ส่งผลอย่างไรต่อสถาปัตยกรรมเหล็กยุคใหม่

จากผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหามลพิษ และขยะล้นโลก ทำให้แนวโน้มการออกแบบสถาปัตยกรรมในปัจจุบัน รวมถึงในอนาคตอันใกล้นี้ จะให้น้ำหนัก หรือความสำคัญกับการออกแบบที่เน้นความยั่งยืนในมิติต่างๆมากขึ้น (Sustainable Design)

โดยได้เริ่มเปลี่ยนผ่านจากยุคสถาปัตยกรรมที่เต็มไปด้วยความฟุ้งเฟ้อของรายละเอียด ไปสู่ยุคที่งานสถาปัตยกรรมจะมีความเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม และเป็นมิตรกับผู้คนอย่างยั่งยืนมากขึ้น โดยสะท้อนผ่านกระบวนการออกแบบ การเลือกใช้วัสดุ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับอาคารเพื่อให้เกิดการใช้พลังงานหมุนเวียน เป็นต้น

ซึ่งแนวคิดการออกแบบที่ยั่งยืน (Sustainable Design) ยังเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่เป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ การผลิตวัสดุก่อสร้าง และการออกแบบสถาปัตยกรรม จะไม่ใช่การมุ่งนำเอาทรัพยากรธรรมชาติมาผลิตใหม่ทุกครั้งที่มีการใช้หมดเหมือนเช่นในอดีต

แต่จะเป็นการเปลี่ยน Cycle ของขั้นตอนการผลิต และการออกแบบ ให้สามารถเกิดการหมุนเวียนของทรัพยากรได้ด้วยตนเองให้ได้มากที่สุด เช่น การนำวัสดุเก่า หรือทรัพยากรเดิมมาผ่านกระบวนการผลิตใหม่ (Re-Material) หรือนำมาใช้ซ้ำ (Reuse) ซึ่งจะทำให้ตัวสถาปัตยกรรมสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยมีความเป็นมิตรกับผู้คน และสิ่งแวดล้อมอย่างกลมกลืน

และแนวโน้มการออกแบบที่ยั่งยืน (Sustainable Design) ที่กำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆทั่วโลก จะส่งผลต่ออุตสาหกรรมเหล็กเพื่องานก่อสร้าง และรูปแบบสถาปัตยกรรมเหล็กยุคใหม่อย่างไรบ้างนั้น มาชมกันครับ

High quality steel prefabrication

ในอนาคตแนวโน้มการออกแบบที่สร้างสรรค์ เป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม และมีความยั่งยืน จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเจ้าของโครงการ รวมถึงสถาปนิกทั่วโลก ใช้เป็นแนวคิดในการสร้างสถานที่ ที่สวยงาม และมีความเป็นไปได้ที่จะนำเสนอมรดกทางวัฒนธรรมใหม่ๆ ผ่านงานสถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็กในรูปแบบต่างๆที่มีความสมดุล เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คนให้ดีขึ้น

ด้วยแนวคิดนี้ จึงทำให้เกิดการพัฒนาในด้านการแปรรูปเหล็กเพื่อใช้สำหรับงานก่อสร้าง โดยมีแนวคิดการแปรรูปเหล็กให้เป็นชิ้นๆ ด้วยระบบ Modular ที่สามารถนำมาประกอบ และสามารถรื้อถอน เพื่อย้ายไปติดตั้งยังสถานที่แห่งใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์ประกอบสำคัญที่ทำให้การแปรรูปเหล็กมีความแม่นยำ และได้คุณภาพที่สูง คือ ระบบการเชื่อม, ตัด, เจาะ, ดัด, พับ, ประกอบ, เคลือบ ฯลฯ ที่ถูกควบคุมด้วย AI หรือระบบสั่งการด้วยคอมพิวเตอร์ในกระบวนการแปรรูป จะทำให้ชิ้นส่วนเหล็กที่แปรรูปออกมามีคุณภาพ มีความเที่ยงตรงแม่นยำทุกมิติ และมีความสวยงามเรียบร้อย

นอกจากนี้ชิ้นส่วน และโครงเหล็กที่ถูกแปรรูปในรูปแบบ Modular จะถูกติดตั้งด้วยระบบสลักเกลียว ซึ่งเป็นรูปแบบการยึดที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำมากกว่าการเชื่อมที่หน้างาน จึงทำให้ติดตั้งได้เร็ว อีกทั้งยังสามารถรื้อถอนได้ง่าย โดยไม่ทำให้ชิ้นส่วนต่างๆได้รับความเสียหาย และที่สำคัญนอกจากจะประหยัดเวลาได้เพิ่มขึ้นแล้ว ยังช่วยลดมลภาวะทางเสียง มลภาวะทางอากาศ และช่วยลดการใช้พลังงานในการก่อสร้างที่ยืดยาวดั่งในอดีตได้อย่างชัดเจน

Software technology for steel architecture

งานสถาปัตยกรรมเหล็กในอนาคต ที่ถูกออกแบบตามหลัก Sustainable Design จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีตั้งแต่กระบวนการออกแบบ ไปจนถึงการผลิตแปรรูป และการติดตั้ง

ในกระบวนการออกแบบอาคารโครงสร้างเหล็กที่มีความทันสมัย และมีกลไกสั่งการของระบบอาคารที่ซับซ้อน อย่างอาคารเขียว หรืออาคารที่ออกแบบตามหลัก Sustainable Design ระบบ Software ที่สามารถออกแบบ และทำชุดข้อมูล Building information ในรูปแบบ Big Data ได้ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์เพื่อประเมินประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการระบบปฏิบัติการอาคารทั้งก่อน และหลังการก่อสร้างจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น

นอกจากนี้ Software แบบ Parametric programming ที่สามารถนำสูตรคณิตศาสตร์มาช่วยในการคำนวณออกแบบรูปทรงอาคารให้สัมพันธ์กับบริบทแวดล้อม รวมถึงการช่วยคำนวณเวลาที่ออกแบบระบบอาคารที่มีความซับซ้อนมากกว่าปกติได้ จะส่งผลให้การออกแบบสถาปัตยกรรมที่ทำจากเหล็กมีความละเอียดแม่นยำสูง และทำให้มีรูปฟอร์มอาคารที่สวยงาม โดดเด่นแตกต่างมากขึ้น

ในขณะที่กระบวนการผลิต หรือแปรรูป AI หรือปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการควบคุมคุณภาพ โดยสามารถคำนวณได้ว่าโครงสร้างแต่ละแบบจาก Software หรือ Shop Drawing จะต้องใช้ชิ้นส่วนทั้งหมดกี่ชิ้น อะไรบ้าง ด้วยความละเอียดเช่นนี้จึงทำให้การติดตั้งโครงสร้างขนาดใหญ่ที่ผ่านการคำนวณจากระบบ AI ในกระบวนการแปรรูป มีความละเอียดแม่นยำหลักมิลลิเมตร หรือน้อยกว่า

R&D materials for sustainable  design certified

ในอุตสาหกรรมเหล็กจะเกิดการวิจัย ทดลอง และพัฒนาผลิตภัณฑ์เหล็กในรูปแบบต่างๆ เพื่อขยายศักยภาพของเหล็ก รวมถึงปลดล็อคขีดจำกัดของงานสถาปัตยกรรมเหล็กในปัจจุบันให้พัฒนาก้าวล้ำไปอีกขั้น 

นอกจากนี้การ R&D (Research and development) ด้านวัสดุเหล็ก ยังส่งผลให้คุณภาพของวัสดุเหล็กเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับใช้ในงานก่อสร้าง หรืองานสถาปัตยกรรมเหล็กที่ถูกออกแบบตามหลัก Sustainable Design ซึ่งทั้งหมดจะกลายเป็น Knowhow หรือองค์ความรู้ใหม่ด้านวัสดุศาสตร์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาวัสดุเหล็กในอนาคต 

โดยจะมีระบบที่ถูกนำมาใช้ประเมินมาตรฐานอาคารเขียว หรืออาคารประหยัดพลังงาน ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามหลัก Sustainable Design ก็คือระบบ LEED ที่ถูกนำมาใช้ทั่วโลก 

โดยสภาอาคารสีเขียวสหรัฐอเมริกา หรือ U.S. Green Building Council (USGBC) ได้เป็นผู้กำหนดเกณฑ์ในการประเมินอาคารต่างๆทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์การเลือกใช้วัสดุ การตั้งระบบสำหรับการออกแบบ การก่อสร้าง การดำเนินงาน การบำรุงรักษา ฯลฯ ซึ่งมีเป้าหมายให้เจ้าของโครงการ และผู้ดำเนินการมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ดูเนื้อหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้างเหล็กเพิ่มเติมได้ที่

สำหรับท่านที่สนใจท่อเหล็กดำ และท่อเหล็กตะเข็บเกลียวที่ใช้ในงานโครงสร้าง

สามารถสอบถามข้อมูล และติดต่อแบรนด์ได้ที่ Cotco Call Center  02-285-2700​ ​

Website : www.cotcometalworks.co.th  ,FB Page : Cotco Metal Works Ltd.

บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จำกัด / COTCO METAL WORKS LIMITED
ผู้ผลิตท่อเหล็ก เหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็น และศูนย์บริการเหล็ก ...

ไอเดียมาใหม่

โพสต์เมื่อ

แนะนำสินค้า และบริการ
สถาปนิก บูรพา 2566

โพสต์เมื่อ

บทความที่เกี่ยวข้อง

...

โพลสำรวจ

ถาม-ตอบ

Wazzadu.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ