ในการเลือกใช้ห้องน้ำสำเร็จรูปจะต้องลงสเปค หรือกำหนดมาตรฐานสากลอะไรบ้าง เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ

ห้องน้ำสำเร็จรูปนั้นนับว่าเป็นสินค้าวัสดุก่อสร้างที่มีความต้องการมากขึ้นทุกวัน เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและตัวเมือง ส่งผลให้มีการก่อสร้างอาคารสถาปัตยกรรมมากขึ้น และห้องน้ำสำเร็จรูปนี้มักถูกใช้ในอาคารสาธารณะ เช่น ห้างสรรพสินค้า มหาวิทยาลัย อาคารสำนักงาน เพราะเป็นสถานที่ที่ต้องจัดเตรียมห้องน้ำไว้เป็นจำนวนมากเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน

เมื่อมีความต้องการใช้สินค้ามาก ก็ย่อมมีผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้ามากขึ้นเช่นกัน แล้วเราในฐานะผู้ออกแบบจะใช้เกณฑ์อะไรมาเป็นตัวชี้วัดเพื่อให้ได้สินค้าที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพมาใช้ในโครงการ 

สิ่งที่ผู้ออกแบบทั่วโลกใช้ก็คือการกำหนดมาตรฐานของสินค้า โดยมักอ้างอิงถึงมาตรฐานเช่น ASTM (American Society for Testing and Materials) ,BS (British Standard)

1. มาตรฐานด้านความคงทนของผลิตภัณฑ์ และค่าการเฟดของสี เช่น

EN 438-2 เป็นการทดสอบความซีดจางของสี และการสึกหรอของผิววัสดุในสภาวะอากาศจำลอง เช่นใช้แสงจำลอง Xenon ในการทดสอบ การปรับสภาพความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ และอื่นๆ และเร่งปฏิกริยาสเมือนว่าได้ใช้งานผ่านไปหลายปี โดยการทดสอบทั้งหมดนี้ได้ทำการทดลองในอุปกรณ์ทดสอบระบบปิด และใช้เครื่องมือซึ่งตรงตามมาตรฐาน ISO ผลทดสอบแบ่งเป็น 5 ระดับได้แก่

Rating 5:  ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัด

Rating 4:  เปลี่ยนแปลงเฉพาะความเงา

Rating 3:  เกิดรอยแตกเล็กๆ เหมือนเส้นผมที่พื้นผิววัสดุ

Rating 2:  เกิดรอยแตกที่พื้นผิววัสดุ

Rating 1:  มีการแยกตัวของชั้นวัสดุ
 

แผ่นลามิเนตของแบรนด์  FINENESS ทดสอบผ่านมาตรฐาน Rating 5 และ  4 ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ค่อนข้างดี ทดสอบโดยหน่วยงาน TNO Quality B.V. ซึ่งภายหลังถูกเปลี่ยนมาเป็น TÜV Rheinland

2. มาตรฐานด้านความทนทานต่อสารเคมี เช่น

มาตรฐาน SEFA 3-2010​ เป็นการทดสอบความทนทานของวัสดุที่มีต่อสารเคมีจำนวน 49 ชนิดตามกระบวนการที่กำหนด ผลการทดสอบจะแบ่งเป็น 4 ระดับได้แก่

0  No Effect : ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัด

1 Ecellent : มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในเรื่องของความเงางาม

2 Good : มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความเงางามและสี

3 Fair - มีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบกับฟังก์ชั่นการใช้งาน 

แผ่นลามิเนตของแบรนด์  FINENESS ทดสอบผ่านมาตรฐาน Rating 5 และ 4 โดยส่วนใหญ่ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ค่อนข้างดี ทดสอบโดย EPH Thermal Insulation Products

3. มาตรฐานด้านความปลอดภัยในเรื่องของอัตราการลามไฟ เช่น 

มาตรฐาน BS 476 Part 7: Class 1 ซึ่งเป็นการทดสอบเพื่อกำหนดประเภทของการแพร่กระจายของพื้นผิวของเปลวไฟของผลิตภัณฑ์ ใช้เป็นหลักในการกำหนดส่วนขยายของเปลวไฟบนผิวสัมผัสของผนังและฝ้าเพดาน วิธีการทดสอบคือการเปลี่ยนแปลงความร้อนรังสีอย่างค่อยเป็นค่อยไปด้วยเปลวไฟขนาดเล็กเพื่อจุดประกายตัวอย่างและการกำหนดค่าความร้อนที่สำคัญ ผลทดสอบจะแบ่งออกเป็น 4 ระดับ 

ระดับ 1 มีระยะการลามไฟน้อยที่สุด

ระดับ 2 มีระยะการลามไฟในระดับกลาง

ระดับ 3 มีระยะการลามไฟในระดับมากที่สุด

ระดับ 4 คือไม่ผ่านมาตรฐานเนื่องจากวัสดุนั้นมีการลามไฟมากเกินไป

แบรนด์  FINENESS ผ่านมาตรฐานโดยมีผลทดสอบอยู่ในระดับที่ 1 ซึ่งเป็นระดับที่ดีที่สุด ทดสอบโดย Exova Warringtonfire องค์กรที่เป็นกลางในการทดสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน

มาตรฐาน EN 13501 มาตรฐานนี้มักมีตัวอักษรหรือตัวเลขต่อท้ายด้วย เช่น Class B-s1,do ตัวอักษร ฺB หมายถึงประเภทวัสดุที่ใช้ทดสอบการตอบสนองต่อไฟ s1 หมายถึง การทดสอบการหลอมละลายของวัสดุที่มีลักษณะเป็นหยดไฟ และ do หมายถึงการทดสอบเรื่องของการปล่อยควัน

1. การทดสอบการตอบสนองต่อไฟ มาตรฐานนี้จะถูกแบ่งเป็นคลาสต่างๆ ตามประเภทของวัสดุที่นำมาทดสอบ ดังนั้นตัวอักษรที่ต่างกันจะหมายถึงวัสดุที่ต่างชนิดกัน ไม่ได้หมายถึงระดับของการทดสอบ 

A1 & A2: ใช้ในการทดสอบวัสดุที่ไม่ติดไฟ 

B: ใช้ในการทดสอบวัสดุที่ติดไฟได้เพียงเล็กน้อย 

C: ใช้ในการทดสอบวัสดุที่ติดไฟแต่ไม่มีการลามไฟ

D: ใช้ในการทดสอบวัสดุที่ติดไฟและมีการหน่วงเวลาเล็กน้อยก่อนมีการลามไฟ

F: วัสดุที่ไม่มีคุณสมบัติตรงกับข้อด้านบน 

2. การทดสอบการหลอมละลายของวัสดุที่มีลักษณะเป็นหยดไฟ ตัวอักษรย่อคือ d (Flaming Droplets) แบ่งเป็น 3 ระดับคือ

0: คือ ไม่มีการหลอมละลายของวัสดุ

1: คือ มีการหลอมละลายของวัสดุช้า  

2: คือ มีการหลอมละลายของวัสดุเร็ว

3. การทดสอบเรื่องของการปล่อยควัน ตัวอักษรย่อคือ s (Smoke Emission Level) แบ่งเป็น 3 ระดับคือ

1 คือ มีปริมาณควันและความรวดเร็ว ของกลิ่นที่เกิดขึ้นน้อยจนแทบไม่รู้สึก

2 คือ มีปริมาณควันและความรวดเร็ว ของกลิ่นที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับมาตรฐาน 

3 คือ มีปริมาณควันและความรวดเร็ว ของกลิ่นที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับสูง

แบรนด์ FINENESS  ผลการทดสอบคือได้ระดับ Class B-s1,do ซึ่งเป็นระดับที่ดีที่สุด ทดสอบโดยย Applus

4. มาตรฐานการป้องกันการก่อตัวของเชื้อราและเชื้อแบคทีเรีย เช่น

ASTM G21 – 09 หรือ ISO 22196 ซึ่งเป็นการทดสอบการเจริญเติบโตของเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิววัสดุ โดยมีการควบคุมอุณหภูมิไว้ที่ 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลาหนึ่งวัน ( 35 C เป็นอุณหภูมิที่เหมาะกับการเจริญเติบโตมากที่สุด) ผลที่ได้ต้องมีค่ามากกว่า 95% จึงจะถือว่าผ่านมาตรฐาน

แบรนด์  FINENESS ผ่านมาตรฐานนี้ในระดับ 99.99% ซึ่งหมายความว่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราไม่สามารถเจริญเติบโตได้บนวัสดุนี้ ทดสอบโดย IMSL ย่อมาจาก Industrial  Microbiological Services LTD และ  Bio Cote: Certificate of Antibacterial Analysis

ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป Cuboid by Siamstylam นั้นผ่านการรับรองตามมาตรฐานทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ผู้ใช้งานสามารถไว้วางใจตัวสินค้าได้ทั้งเรื่องของคุณภาพสินค้าในทุกๆ ด้านที่กล่าวมาข้างต้น การเลือกใช้วัสดุที่ทนทานมีมาตรฐานจะช่วยให้งานออกแบบตกแต่งนั้นสวยงามและคงอยู่ได้นาน ทั้งยังยกระดับความเป็นมืออาชีพในการทำงาน นอกจากนี้ ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป Cuboid by Siamstylam ยังมีให้เลือกหลายสีอีกด้วย  

สอบถามข้อมูล และติดต่อแบรนด์ได้ที่ Siam Stylam Call Center:  086-3138571 หรือ 02-865-2289 

Email: info@siamstylam.com and siamstylam@gmail.com, Website: www.siamstylam.com, Facebook: siamstylam, Pinterest: siamstylam, Line: @siamstylam, Youtube: Fineness Laminate     

 

#Wazzadu #Siamstylam #Cuboid #CompactLaminate #Cubicletoilet #ToiletPartition #Locker #UrinalPartition #Handrail

#ลามิเนต #คอมแพคลามิเนตปิดผิว #ห้องน้ำสำเร็จรูป #พาร์ติชั่นห้องน้ำ #พาร์ติชั่นกั้นโถปัสสาวะ #ล็อคเกอร์สำเร็จรูป

 • Cherry

  วัสดุปิดผิวผนัง ลามิเนตปิดผิว

  Online
 • Red Maple

  วัสดุปิดผิวผนัง ลามิเนตปิดผิว

  Online
 • Wellow Tree White

  วัสดุปิดผิวผนัง ลามิเนตปิดผิว

  Online
 • Weeping beech

  วัสดุปิดผิวผนัง ลามิเนตปิดผิว

  Online
 • Alberta Maple

  วัสดุปิดผิวผนัง ลามิเนตปิดผิว

  Online
 • Wenge Crown

  วัสดุปิดผิวผนัง ลามิเนตปิดผิว

  Online
บริษัท : บจก. สยาม สไตแลม
Brand : Siam Stylam
ชื่อ Product Brand : Cuboid
ประเภทสินค้า : เป็นวัสดุปิดผิวห้องน้ำ และห้องน้ำสำเร็จรูป (Toilet Partition)

สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ : 086-3138571 หรือ 02-865-2289

...

บทความอื่นๆ จากผู้เขียน

ไอเดียมาใหม่

โพสต์เมื่อ

โพสต์เมื่อ

โพสต์เมื่อ

แนะนำสินค้า และบริการ
ไม้อัดฟิล์มดำ ซื้อที่ไหนดี?

บทความที่เกี่ยวข้อง

...

โพลสำรวจ

ถาม-ตอบ

Wazzadu.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ