เตรียมพบกับงาน "เทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติ INTERNATIONAL INNOVATIVE CRAFT FAIR 2017"

งาน "เทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติ 2560 หรือ INTERNATIONAL INNOVATIVE CRAFT FAIR 2017" เปš็นงานแสดงสินคŒ้า และผลิตภัณฑ์ดŒ้านหัตถศิลปŠ์ จัดขึ้นโดยศูนย์ส‹งเสริมศิลปาชีพระหว‹่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศศป. ซึ่งไดŒ้จัดงานนี้ขึ้นติดต‹่อกันเปš็นป‚ีที่ 6 ภายใตŒ้แนวคิด" Today's Life Crafts" นำเสนองานหัตถกรรมไทยที่สามารถนำไปใชŒ้ได้Œในวิถีชีวิตประจำวันของคนทุกเพศทุกวัย

โดยป‚ีนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 23-26 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค ฮอลล์ 103-104 ระหว‹่างเวลา 10:00-20:00 น. โดยเปิดใหŒเขŒ้าชมฟรี พรŒ้อมกันนี้มีการทำกิจกรรม Workshop ที่น‹่าสนใจมากมาย แบบไม‹่มีค‹่าใช้Œจ‹่ายตลอดงาน

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อเปš็นเวทีในการเรียนรู้ และการยอมรับงานหัตถกรรมไทย อีกทั้งยังเป็นการสร้Œางโอกาสให้Œเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรูŒ้ด้Œานหัตถกรรมจากทั้งใน และต‹างประเทศ เพื่อเป็šนการเปิดโอกาสใหŒ้ผูŒ้ประกอบงานดŒ้านหัตถกรรมไดŒ้แสดงศักยภาพในการสรŒ้างสรรค์งานหัตถกรรมในบริบทต‹่างๆ รวมถีงเพื่อแสดงใหŒเห็นบทบาทหนŒ้าที่ของ ศ.ศ.ป ที่ไดŒ้รับมอบหมายในฐานะใหŒ้เปš็นผูŒ้ดำเนินการหลักในการผลักดันนโยบาย Creative Economy on Culture ของรัฐบาล

#Wazzadu #DecorativeSocialPlatform #WazzaduTALK #SACICT #ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่าง ประเทศ(องค์การมหาชน) #เทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติ2560 #INTERNATIONALINNOVATIVECRAFTFAIR2017

เป็นองค์การมหาชนภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีชื่อย่อว่า SACICT (อ่านพ้องเสียงกับคำว่า "ศักดิ์สิทธิ์" ในภาษาไทย) เราจะใช้ความคิดสร้างสรรค์เพิ่มคุณค่าหัตถศิลป์ไทย ให้ร่วมสมัยกับชีวิตและความต้องการปัจจุบัน ...

ไอเดียมาใหม่

โพสต์เมื่อ

โพสต์เมื่อ

บทความที่เกี่ยวข้อง

...

โพลสำรวจ

ถาม-ตอบ

Wazzadu.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ